Introduksjon

SEGA Europe Limited og deres datterselskaper og tilknyttede selskaper, inkludert Sports Interactive Limited («SI») (sammen kalt «SEGA»), er opptatt av personvernet ditt og å beskytte personopplysningene dine. Hvis du jobber profesjonelt innen fotball, inkludert, men ikke begrenset til, fotballspiller, manager, dommer, trener eller medlem av støtteapparatet («fotballproff»), vil SI samle inn ulike typer opplysninger om deg til selskapets database («database») i forbindelse med spillseriene SCR: Soccer Club Rivals og Football Manager, som utgis på ulike formater, innbefattet mobil og konsoll (samlet kalt «produkter»). 

Hvis du er fotballproff så vel som forbruker og spiller av produktene, bør du også lese SEGAs personvernerklæring, som forklarer i større detalj om hvordan SEGA bruker personopplysningene dine i forbindelse med produktene og andre SEGA-produkter: http://www.sega.co.uk/Privacy

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine når de innhentes og samles i databasen. Den tar også for seg hvilke muligheter du har når det gjelder dataene dine. 

Behandlingsansvarlig har ansvaret for innhentingen og bruken av personopplysningene dine. Se «Spørsmål og hvordan du kontakter oss» i denne personvernerklæringen for mer informasjon. 
    
Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre denne personvernerklæringen fra tid til annen, siden den gjelder din inkludering i databasen og/eller din bruk av noen av produktene. Datoen for den gjeldende personvernerklæring er ikrafttredelsesdatoen som er angitt ovenfor. 

1. Opplysninger vi samler inn 

Databasen består av og bruker eller representerer data samlet fra virkelige fotballproffer fra hele verden for å simulere fotballspilling fra den virkelige verden. Databasen inkluderer fotballproffers fulle navn samt egenskaper, adferd og utseende, som relatert til fotballproffenes karriere i den virkelige verden.

Spesifikt samler SEGA inn noen eller alle av følgende personopplysninger fra hver fotballproff:

 • Fornavn og etternavn.
 • Fødselsdato.
 • Alder.
 • Nasjonalitet.
 • Etnisitet.
 • Portrettfotografi.
 • Detaljer om vedkommendes klubb, noe som kan omfatte kontraktens type og utløpsdato samt lag- og kampstatistikk.
 • Estimert bruttolønn, lønn per uke og antall tildelte bonuser.
 • Fysiske egenskaper, slik som hårfarge, høyde, vekt og kroppstype.
 • Medisinsk historie (begrenset til skader eller sykdommer som hindrer en spiller fra å spille fotball i en periode) i de tilfellene der disse dataene er allment og offentlig tilgjengelige, vanligvis som et resultat av at fotballproffene selv eller deres representanter har offentliggjort slike data.
 • Ulike tekniske, mentale og fysiske egenskaper som er relatert til en spillers ferdigheter og prestasjoner.

(Sammen kalt «data»).

2. Slik samler vi inn opplysningene dine 

Dataene blir samlet inn av SIs speidernettverk og interne researchere (sammen kalt «Nettverket»).  Nettverket samler inn dataene på tre måter: (i) gjennom oppmøte på fotballkamper der spillernes prestasjoner observeres og vurderes; (ii) gjennom offentlig tilgjengelig informasjon som aviser, kampprogrammer, nettsteder med kamprapporter, generelle nettsteder for fotball og TV-programmer (inkludert uttalelser fra fotballproffene selv); og (iii) gjennom SIs forhold til ulike tredjeparter som fotballklubber, ligaer og fotballforbund.

3. Slik bruker vi opplysningene dine 

Når dataene er samlet inn av nettverket og nøyaktigheten er verifisert, gjennomgår SIs interne researchere dataene og datakildene. Subjektive poengvurderinger av fotballproffenes fysiske, mentale og tekniske egenskaper blir satt i løpet av en periode på uker, måneder og år for å skape en fullstendig profil. Når dataene er verifisert og sjekket opp mot andre referanser, integreres de i databasen for å gi de som spiller produktene våre, en dyp og realistisk manageropplevelse. Som en del av opplevelsen behandler vi data fra alle ikke-spesielle kategorier for våre legitime kommersielle interesser. Vi behandler data om medisinsk historikk på det grunnlag at slik informasjon åpenbart er offentliggjort av den registrerte, mens etnisitetsrelaterte data behandles med statistiske formål.

I tillegg vurderer nettverket fotballproffene i over 30 kategorier fordelt på tekniske ferdigheter (for eksempel dribling og hjørnespark), mentale evner (for eksempel aggressivitet og beslutningstaking) og fysiske ferdigheter (for eksempel balanse og smidighet). Disse vurderingene er ment å gjenspeile fotballproffens ferdigheter, men SI og SEGA gir ikke på noe tidspunkt noen garanti eller representasjon med hensyn til nøyaktigheten av slike vurderinger.
Etter som spillere av produktene våre tar seg gjennom spillet, kan for fullstendighetens skyld visse data knyttet til fotballproffer bli endret som følge av spillernes handlinger og valg og ved bruk av sannsynlighets- og tilfeldighetsalgoritmer som er tatt med i spillet for å gjøre det realistisk. Hvis du ønsker ytterligere informasjon om programvaren for kunstig intelligens som SI bruker, kan du ta kontakt med dpo@sega.co.uk.

4. Deling av opplysningene dine

Vi kan dele personopplysningene dine med:

 • forbrukere av våre produkter. Det er databasen som driver produktene våre, og som sådan deles personopplysningene dine med kundene våre når de skaffer seg tilgang til og bruker produktene våre.  
 • Selskaper i SEGA-gruppen (som vil si våre datterselskaper, vårt holdingselskap og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper) som handler på våre vegne med de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen. 
 • Tredjeparter, slik at disse kan utføre ulike aktiviteter eller tjenester på våre vegne for å støtte produktene. Dette omfatter deling av produktene våre med tredjepartspartnere (som Google, Nintendo og Microsoft) med det formål å levere innhold til forbrukere av produktene våre på disse plattformene.
 • Utvalgte tredjepartspartnere i idrettens verden (slik som fotballklubber og dataanalysebedrifter), slik at de kan bruke databasen i speidingen sin og til å forbedre lagutviklingen, eller for å analysere og forutsi lagets og spillernes prestasjoner. 

Vi kan også dele personopplysningene dine under følgende omstendigheter:

 • Hvis virksomheten vår inngår i et fellesforetak, kjøper eller selges til eller fusjoneres med en annen forretningsenhet, kan opplysningene dine bli gjort tilgjengelige for eller overført til dette selskapet, eller til nye forretningspartnere eller eiere eller deres rådgivere. 
 • Vi kan bruke disse opplysningene hvis vi er forpliktet til å gjøre tilgjengelig eller dele opplysningene for å overholde (eller der vi mener vi er forpliktet til å overholde) enhver juridisk forpliktelse; eller for å håndheve de relevante tjenestevilkårene og enhver annen avtale; eller for å beskytte rettighetene våre eller rettighetene til tredjeparter. Dette omfatter utveksling av opplysninger med andre selskaper og organisasjoner, slik som kredittbyråer, politimyndigheter eller offentlige organer eller domstolene i forbindelse med en etterforskning av noe kriminelt, mistenkt ulovlig aktivitet, forebygging og avsløring av svindel eller i rettslige prosesser.

Personopplysninger kan overføres til andre land der SEGA eller dets tjenesteleverandører har virksomhet. Disse landene har kanskje ikke tilsvarende databeskyttelseslover som landet der spillerne får tilgang til produktene, eller, i tilfelle overføringer underlagt europeisk lov, er de kanskje ikke underlagt en tilstrekkelighetsbeslutning fra EU-kommisjonen.  En tilstrekkelighetsbeslutning er en beslutning truffet av EU-kommisjonen som fastslår at et tredjeland gir et tilsvarende nivå for beskyttelse av personopplysninger som i EU, gjennom sin nasjonale lov eller sine internasjonale forpliktelser.

Når SEGA overfører personopplysninger, vil selskapet forsøke å ta hensyn til alle gjeldende juridiske forpliktelser som er relevante for overføring av personopplysninger.  Ved overføring av personopplysninger ut av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet vil selskapet, i mangel av en tilstrekkelighetsbeslutning fra EU-kommisjonen som er relevant for destinasjonslandet, stole på egnede sikkerhetstiltak, slik som EU-kommisjonsgodkjente standardkontraktsbestemmelser som er relevante for overføring av personopplysninger mellom behandlingsansvarlige eller mellom en behandlingsansvarlig og en databehandler (se http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).

5. Sikkerhet og dataoppbevaring 

Databasen inneholder data fra profesjonelle fotballspillere for alle nåværende og historiske versjoner av produktene, som inkluderer alle utgavene av spill i Football Manager-serien.

Vi legger stor vekt på tiltakene vi setter inn, deriblant fysiske, tekniske og organisatoriske tiltak, for å beskytte opplysningene dine og databasen mot uautorisert tilgang og ulovlig behandling, utilsiktet tap, ødeleggelse og skade.

Personopplysningene dine vil bli oppbevart av oss gjennom hele produktenes kommersielle levetid og kan dessuten oppbevares i en periode etter dette tidspunktet for å sikre den løpende nøyaktigheten til dataene i databasen. Oppbevaringen av disse dataene hjelper oss også med å holde styr på visse milepæler og prestasjoner i spillet, inkludert «dyreste overgang» eller «toppskårer» over en viss tidsperiode. 

Vi vil også beholde personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lover og forpliktelser, som kan inkludere oppbevaring som er nødvendig for å oppfylle skatterapporteringskrav, samt tiden som kreves for å håndheve de relevante tjenestevilkårene, eventuelle krav i forbindelse med nedlegging av et produkt eller for å identifisere, utstede eller løse rettslige prosesser.  

Vi kan beholde en oversikt over din uttalte innvending mot behandlingen av personopplysningene dine ene og alene for å sikre at vi kan fortsette å respektere ditt ønske om ikke å bli kontaktet igjen, i løpet av innsigelsesperioden.

Vi vil iverksette egnede tiltak for å forsøke å destruere eller permanent avidentifisere personopplysningene når vi ikke lenger trenger dem til forretningsmessige eller juridiske formål. 

Hvis du ønsker mer informasjon om utøvelse av dine rettighetene dine med hensyn til våre databehandlingsaktiviteter, finner du detaljer nedenfor om dine valg og rettigheter. 

6. Dine valg og rettigheter

Selv om SI legger stor vekt på å verifisere dataenes nøyaktighet og iverksetter strenge sikkerhetstiltak for å beskytte dataene, har fotballproffer rett til å be oss om å:

(i) endre dataene;
(ii) slutte å behandle dataene i databasen;
(iii) gjøre dataene tilgjengelige for dem i et vanlig brukt elektronisk format (eller få dataene gjort tilgjengelige i det formatet for en tredjepart der det er mulig);
(iv) slette dataene fra databasen; og
(v) begrense behandlingen av dataene.

Du kan utøve alle rettighetene dine ved å kontakte SI på følgende e-postadresse: dpo@sega.co.uk.

Hvis du er misfornøyd med et svar du mottar, kan du også henvise saken til din tilsynsmyndighet for databeskyttelse (se http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm).

7. Spørsmål og hvordan du kontakter oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om denne personvernerklæringen eller praksisen vår, kan du kontakte oss:

På e-post: help@sega.co.uk
På telefon: +44 845 301 5502  
Ved å skrive til oss:
SEGA Europe Limited
27 Great West Road
Brentford
Middlesex
TW8 9BW
Storbritannia

Du kan også kontakte personvernombudet vårt på dpo@sega.co.uk.

JOIN THE SQUAD
GET REWARDED

Sign up for FMFC to get exclusive feature drops and game updates, personalised content, plus member-only rewards and incentives.

Already a member? Sign in now