Inleiding

SEGA Europe Limited, haar dochterondernemingen en aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder Sports Interactive Limited ("SI") (gezamenlijk "SEGA") doen er alles aan om de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen. SI verzamelt diverse soorten gegevens over u voor opname in onze database ("Database") met betrekking tot SCR: Soccer Club Rivals en de op diverse platforms uitgebrachte Football Manager-games, waaronder mobiel en console (gezamenlijk de "Producten") indien u voetbalprofessional bent, inclusief, maar niet beperkt tot, voetballers, managers, scheidsrechters, coaches of stafleden ("Voetbalprofessional"). 

Indien u een Voetbalprofessional maar ook een consument en speler van de Producten bent, dient u eveneens het privacybeleid van SEGA te lezen, waarin nader uitgelegd wordt hoe SEGA uw persoonsgegevens gebruikt met betrekking tot de Producten en andere SEGA-producten: http://www.sega.co.uk/Privacy

Dit privacybeleid legt uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen wanneer deze verzameld en in de Database opgenomen zijn. Het beschrijft eveneens de opties die u met betrekking tot uw gegevens hebt. 

De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens. Om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, zal de verwerkingsverantwoordelijke SI zijn. Zie "Uw vragen en hoe u contact met ons kunt opnemen" in dit privacybeleid voor meer informatie. 
    
We behouden ons het recht voor dit privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken door het te wijzigen zoals het van toepassing is op uw opname in de Database en/of op uw gebruik van enigerlei van de Producten. De datum van het actuele privacybeleid is de hiervoor genoemde ingangsdatum. 

1. Gegevens die we verzamelen 

De Database bevat gegevens die zijn samengesteld uit en een vertegenwoordiging zijn van of gebruikmaken van echte Voetbalprofessionals van over de hele wereld om voetbalprestaties uit de echte wereld te simuleren. De Database bevat de volledige namen van de Voetbalprofessionals, evenals kenmerken, gedrag en gelijkenissen met betrekking tot de carrière van de Voetbalprofessional in de echte wereld.

Met name verzamelt SEGA enkele of alle van de volgende persoonsgegevens met betrekking tot elke Voetbalprofessional:

 • Voor- en achternaam.
 • Geboorteplaats.
 • Leeftijd.
 • Nationaliteit.
 • Etniciteit.
 • Pasfoto.
 • Details over de club van de Voetbalprofessional, waaronder mogelijk contracttype en vervaldatum, team- en spelstatistieken.
 • Geschat bruto salaris, inkomen per week en aantal toegekende bonussen.
 • Fysieke kenmerken, zoals haarkleur, lengte, gewicht en lichaamstype.
 • Medische geschiedenis (beperkt tot verwondingen of ziekten waardoor een speler gedurende een bepaalde tijd niet kan voetballen) waarbij de gegevens algemeen beschikbaar en toegankelijk zijn voor het publiek, doorgaans als gevolg van het feit dat de Voetbalprofessionals zelf of hun vertegenwoordigers dergelijke gegevens openbaar gemaakt hebben.
 • Diverse technische, mentale en fysieke kenmerken die betrekking hebben op de vaardigheden en de prestaties van een Voetbalprofessional.(gezamenlijk de "gegevens").

2. Hoe we uw gegevens verzamelen 

De gegevens worden verzameld door het scoutingnetwerk en het interne onderzoeksteam van SI (gezamenlijk het "Netwerk").  Het Netwerk verzamelt de gegevens op drie manieren: (i) door het bijwonen van voetbalwedstrijden waar de prestaties van Voetbalprofessionals worden geobserveerd en beoordeeld; (ii) via openbaar beschikbare informatie zoals kranten, wedstrijdprogramma's, websites voor wedstrijdverslaggeving, algemene voetbalwebsites en tv-programma's (inclusief verklaringen van de Voetbalprofessionals zelf); en (iii) via de relatie die SI heeft met verschillende derde partijen zoals voetbalclubs, competities en voetbalbonden.

3. Hoe we uw gegevens gebruiken 

Nadat de gegevens verzameld zijn door het Netwerk en geverifieerd zijn op nauwkeurigheid, beoordeelt het interne onderzoeksteam van SI de gegevens en gegevensbronnen. Subjectieve sets van beoordelingen die fysieke, mentale en technische kenmerken van Voetbalprofessionals omvatten, worden over een periode van weken, maanden en jaren opgebouwd om een volledig profiel te geven. Nadat de gegevens vergeleken en geverifieerd zijn, worden ze geïntegreerd in de Database om spelers van onze Producten een rijke en realistische voetbalmanagementervaring te bieden. Als onderdeel van deze ervaring verwerken we alle niet-speciale categoriale gegevens voor onze legitieme commerciële belangen. We verwerken gegevens uit de medische geschiedenis op basis van het feit dat dergelijke informatie duidelijk openbaar wordt gemaakt door de betrokkene en we verwerken gegevens met betrekking tot etniciteit voor statistische doeleinden.

Bovendien worden Voetbalprofessionals door het Netwerk beoordeeld in meer dan 30 categorieën op basis van technische bekwaamheid (bijvoorbeeld: dribbelen en hoekschoppen nemen), mentaal vermogen (bijvoorbeeld: agressie en besluitvorming) en fysiek vermogen (bijvoorbeeld: balans en behendigheid). Deze beoordelingen zijn bedoeld om de bekwaamheid van de Voetbalprofessional weer te geven, maar SI en SEGA garanderen, verzekeren of verklaren op geen enkel moment in hoeverre dergelijke beoordelingen nauwkeurig zijn.

Omwille van de volledigheid kunnen bepaalde gegevensvelden met betrekking tot Voetbalprofessionals naarmate spelers van onze Producten door het spel vorderen, veranderen als gevolg van de acties en keuzes van de spelers en door de toepassing van waarschijnlijkheids- en kansalgoritmen die in het spel zijn geïntroduceerd om realistische gameplay mogelijk te maken. Indien u meer informatie wilt over de kunstmatige-intelligentiesoftware die SI gebruikt, neem dan contact op met dpo@sega.co.uk.

4. Als we uw gegevens delen

Wij kunnen uw persoonsgegevens mogelijk delen met:

 • Afnemers van onze Producten. De Database is de motor van onze Producten en als zodanig worden uw persoonsgegevens gedeeld met onze klanten wanneer ze toegang hebben tot en gebruik maken van onze Producten.  
 • Bedrijven binnen de SEGA-groep (wat betekent onze dochterondernemingen, ons uiteindelijke holdingbedrijf en haar dochterondernemingen en aan haar gelieerde ondernemingen) die voor ons handelen inzake de doeleinden zoals deze in dit privacybeleid zijn uiteengezet. 
 • Derden om namens ons diverse activiteiten of diensten te ondernemen ter ondersteuning van de Producten. Dit houdt in het delen van onze Producten met externe partners (zoals Google, Nintendo en Microsoft) om onze inhoud te leveren aan afnemers van onze Producten op de desbetreffende platforms.
 • Geselecteerde externe partners binnen de sportwereld (zoals voetbalclubs en data-analysebedrijven) zodat ze de Database kunnen gebruiken voor scoutingdoeleinden en om teamontwikkeling te verbeteren, of om de prestaties van teams en spelers te analyseren en te voorspellen. 

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen in de volgende omstandigheden:

 • Indien ons bedrijf een joint venture aangaat, koopt of wordt verkocht aan of gefuseerd met een andere bedrijfsentiteit, kunnen uw gegevens worden geopenbaard of overgedragen aan het desbetreffende bedrijf of aan nieuwe zakelijke partners of eigenaren of hun adviseurs. 
 • We kunnen deze informatie mogelijk gebruiken als we verplicht zijn uw gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan (en/of waar wij van mening zijn dat we verplicht zijn te voldoen aan) enigerlei wettelijke verplichtingen; of om de relevante dienstvoorwaarden en elke andere overeenkomst af te dwingen; of om onze rechten of de rechten van derden te beschermen. Dit is inclusief het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties zoals kredietinstanties, wetshandhavingsinstanties of overheidsinstanties of de rechtbanken in verband met een strafrechtelijk onderzoek, vermoede illegale activiteiten, fraudepreventie en -detectie of in gerechtelijke procedures.

Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar andere landen waar SEGA of haar aanbieders van diensten kantoor houden. Deze landen hebben mogelijkerwijs niet een gelijkwaardige gegevensbeschermingswetgeving als het land van waaruit spelers toegang tot de Producten hebben of zijn in het geval van overdrachten die onder de Europese wetgeving vallen, mogelijk niet onderworpen aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (EC).  Een adequaatheidsbesluit is een besluit van de EC waarbij wordt vastgesteld dat een derde land een vergelijkbaar niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt als dat in de EU, door middel van zijn nationale wetgeving of zijn internationale verplichtingen.

Wanneer SEGA persoonsgegevens overdraagt, zal zij trachten rekening te houden met alle toepasselijke wettelijke verplichtingen die relevant zijn voor de overdracht van persoonsgegevens.  In het geval van overdracht van persoonsgegevens naar buiten de Europese Economische Ruimte, zal SEGA, bij het ontbreken van een adequaatheidsbesluit van de EC dat relevant is voor het land van bestemming, proberen te vertrouwen op passende waarborgen, zoals door de EC goedgekeurde standaardcontractbepalingen die relevant zijn voor de overdracht van persoonsgegevens tussen verwerkingsverantwoordelijken of tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een gegevensverwerker (zie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).

5. Beveiliging en gegevensbewaring 

De Database bevat gegevens van Voetbalprofessionals voor alle huidige en historische versies van de Producten, inclusief elke versie van de Football Manager-games.

We hechten veel waarde aan de stappen die we nemen, met inbegrip van fysieke, technische en organisatorische maatregelen, om uw gegevens en de Database te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en wederrechtelijke verwerking, accidenteel verlies, vernietiging en beschadiging.

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard voor de duur van de commerciële levensduur van onze Producten en kunnen worden bewaard gedurende een periode daarna om de voortdurende nauwkeurigheid van de gegevens in de Database te waarborgen. Het bewaren van deze gegevens helpt ons ook om bepaalde mijlpalen en prestaties binnen het spel te bepalen, waaronder "duurste transfer" of "hoogste doelpuntenmaker" gedurende een bepaalde periode. 

We bewaren uw persoonsgegevens ook in overeenstemming met de toepasselijke wetten en verplichtingen, waaronder bewaring die noodzakelijk is om te voldoen aan de vereisten voor onze belastingaangiften, evenals de tijd die nodig is om de relevante dienstvoorwaarden af te dwingen, voor de zogenaamde 'sun-setting'-vereisten voor een game of om juridische procedures te identificeren, uit te vaardigen of op te lossen.  

Wij kunnen mogelijk aantekening houden van het door u verklaarde bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens met als enig doel ervoor te zorgen dat we uw wensen om voortaan geen contact met u op te nemen kunnen blijven respecteren gedurende de looptijd van uw bezwaar.

We zullen passende stappen ondernemen om te proberen persoonsgegevens te vernietigen of permanent te anonimiseren tot het moment dat deze informatie niet langer nodig is voor onze zakelijke of juridische doeleinden. 

Zie hierna voor meer informatie over uw keuzes en rechten inzake het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot onze gegevensverwerkingsactiviteiten. 

6. Uw keuzes en rechten

Hoewel SI grote zorg besteedt aan het verifiëren van de juistheid van de gegevens en strikte veiligheidsmaatregelen neemt om dergelijke gegevens te beschermen, hebben Voetbalprofessionals het recht ons te vragen om:

(i) de gegevens te wijzigen;
(ii) te stoppen met het verwerken van de gegevens binnen de Database;
(iii) de gegevens te verstrekken in een gangbaar elektronisch formaat (of de gegevens in die vorm aan een derde partij te verstrekken, indien uitvoerbaar);
(iv) de gegevens uit de Database te verwijderen; en
(v) de verwerking van de gegevens te beperken.

U kunt enigerlei van uw rechten uitoefenen door contact met SI op te nemen via het volgende e-mailadres: dpo@sega.co.uk.

Indien u niet tevreden bent met een antwoord dat u ontvangt, kunt u de zaak ook verwijzen naar uw toezichthouder voor gegevensbescherming (zie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm).

7. Uw vragen en hoe u contact met ons kunt opnemen

Indien u vragen of opmerkingen over dit beleid of onze handelwijzen hebt, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Per e-mail: help@sega.co.uk
Telefonisch: +44 845 301 5502  
Door te schrijven naar: 
SEGA Europe Limited
27 Great West Road
Brentford
Middlesex
TW8 9BW
Verenigd Koninkrijk 

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door te mailen naar: dpo@sega.co.uk.

JOIN THE SQUAD
GET REWARDED

Sign up for FMFC to get exclusive feature drops and game updates, personalised content, plus member-only rewards and incentives.

Already a member? Sign in now