Introduktion

SEGA Europe Limited, dess dotterbolag och filialer, inklusive Sports Interactive Limited ("SI"), (sammantaget "SEGA") har åtagit sig att skydda integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. SI samlar in olika typer av information till sin databas ("databasen") relaterad till spelen SCR: Soccer Club Rivals och Football Manager-serien som finns utgivna på olika format, inklusive mobil och konsol (sammantaget "produkterna") om du är fotbollsproffs, men inte begränsat till fotbollsspelare, manager, domare, tränare eller medarbetare ("fotbollsproffs"). 

Om du är fotbollsproffs samt konsument och spelare av produkterna bör du också läsa SEGAs integritetspolicy som förklarar mer detaljerat hur SEGA använder dina personuppgifter i kontext av produkterna och andra SEGA-produkter: http://www.sega.co.uk/Privacy

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när de samlas in och sammanställs i databasen. Den presenterar också alternativen du har gällande dina uppgifter. 

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att samla in och använda dina personuppgifter. För att följa dataskyddslagstiftningen kommer den personuppgiftsansvarige att vara SI. Mer information finns i avsnittet "Dina frågor och så kontaktar du oss" i denna integritetspolicy. 
    
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy emellanåt genom att ändra den eftersom den gäller din inkludering i databasen och/eller din användning av någon av produkterna. Datumet för den aktuella integritetspolicyn är giltighetsdatumet som anges ovan. 

1. Information vi samlar in 

Databasen består av uppgifter som sammanställts från och använder eller representerar riktiga fotbollsproffs från hela världen för att simulera verkliga fotbollsprestationer. Databasen innehåller fullständiga namn på fotbollsproffs samt karaktärsdrag, beteende och likheter eftersom de relaterar till fotbollsproffsets karriär i verkligheten.

SEGA samlar specifikt in några av eller alla följande personuppgifter för varje fotbollsproffs:

 • Förnamn och efternamn.
 • Födelsedatum.
 • Ålder.
 • Nationalitet.
 • Etnicitet.
 • Porträttfoto.
 • Detaljer om fotbollsproffsets klubb, som kan inkludera kontakttyp och utgångsdatum, lag- och spelstatistik.
 • Uppskattad bruttolön, inkomst per vecka och antal intjänade bonusar.
 • Fysiska egenskaper, som hårfärg, längd, vikt och kroppstyp.
 • Sjukdomshistoria (begränsad till skador eller sjukdomar som förhindrar att en spelare spelar fotboll under en tidsperiod) där uppgifter finns tillgängliga och åtkomliga för allmänheten, vanligtvis på grund av att fotbollsproffsen själva eller deras representanter har gjort dessa uppgifter offentliga.
 • Diverse tekniska, psykiska och fysiska egenskaper relaterade till ett fotbollsproffs förmåga och prestation.

(sammantaget "uppgifter").

2. Så samlar vi in din information 

Uppgifter sammanställs av SI:s scoutnätverk och interna researchteam (sammantaget "nätverket").  Nätverket samlar in uppgifter på tre sätt: (i) genom att gå på fotbollsmatcher där fotbollsproffsens prestationer observeras och betygsätts; (ii) genom allmänt tillgänglig information som till exempel dagstidningar, matchprogram, webbplatser med matchrapporter, webbplatser för allmänt fotbollsintresse och tv-program (inklusive uttalanden som gjorts av fotbollsproffsen själva); och (iii) genom SI:s relationer med tredje part, som till exempel fotbollsklubbar, ligor och fotbollsförbund.

3. Så använder vi din information 

När uppgifterna har sammanställts av nätverket och verifierats av korrekthetsskäl, granskas alla uppgifter och uppgiftskällorna av SI:s interna researchteam. Subjektiva betyg som omfattar fysiska, psykiska och tekniska egenskaper hos fotbollsproffs byggs upp under veckor, månader och år för att ge en fullständig profil. När alla uppgifter har verifierats och jämförts integreras de i databasen för att tillhandahålla en riklig och realistisk upplevelse av fotbollsmanagement åt spelarna av våra produkter. Som en del av denna upplevelse behandlar vi alla uppgifter som inte tillhör en specialkategori för våra legitima kommersiella intressen. Vi behandlar uppgifter om sjukdomshistoria baserat på att informationen är tydligt offentliggjord av uppgiftssubjektet och uppgifter relaterad till etnicitet för statistiska syften.

Dessutom betygsätts fotbollsproffs av Nätverket i över 30 olika kategorier baserat på teknisk förmåga (till exempel dribbling och hörnor), psykisk förmåga (till exempel aggression och beslutsfattande) och fysisk förmåga (till exempel balans och rörlighet). Dessa betyg är tänkta att avspegla fotbollsproffsets förmåga, men SI och SEGA ger aldrig någon försäkran, garanti eller representation gällande korrektheten hos dessa betyg.

När spelare av våra produkter gör framsteg i spelet kan vissa uppgiftsfält relaterade till fotbollsproffs ändras för fullständighetens skull på grund av spelarens handlingar och val samt sannolikhets- och chansalgoritmer i spelet för att främja ett realistiskt spelupplägg. Om du vill ha mer information relaterad till programvaran med artificiell intelligens som SI använder, kontakta dpo@sega.co.uk

4. Då delar vi din information

Vi kan dela dina personuppgifter med:

 • Konsumenter av våra produkter. Databasen driver våra produkter och därför delas dina personuppgifter med våra kunder när de får åtkomst till och använder våra produkter.  
 • Företag inom SEGA-gruppen (vilket innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och dess dotterbolag och filialer) som agerar åt oss för de syften som anges i denna integritetspolicy. 
 • Tredje part för att genomföra diverse aktiviteter eller tjänster å våra vägnar för att stödja produkterna. Detta innefattar att dela våra produkter med tredjepartspartner (som till exempel Google, Nintendo och Microsoft) för syftet att leverera vårt innehåll till konsumenter av våra produkter på dessa plattformar.
 • Utvalda tredjepartspartner inom idrottsvärlden (till exempel fotbollsklubbar och dataanalysföretag) så att de kan använda databasen för scoutningssyften och förbättra lagets utveckling, eller för att analysera och förutspå prestationer av lag och spelare. 

Vi kan även dela dina personuppgifter i följande situationer:

 • Om vårt företag ingår i ett samriskföretag, eller köper, säljs till eller slås samman med en annan företagsenhet så kan din information lämnas ut eller överföras till målföretaget, eller nya affärspartner, ägare eller deras rådgivare. 
 • Vi kan använda denna information om vi är skyldiga att avslöja eller dela din information för att följa (och/eller om vi tror att vi är skyldiga att följa) en rättslig förpliktelse; eller genomdriva de relevanta tjänstevillkoren och eventuella andra avtal; eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Detta omfattar informationsutbyte med andra företag och organisationer, till exempel kreditbyråer, rättsväsende eller myndigheter eller domstolar i samband med en brottsutredning, misstänkta illegala aktiviteter, förebyggande och avslöjande av bedrägerier eller i rättsprocesser.

Personuppgifter kan överföras till andra länder där SEGA eller dess tjänsteleverantörer har verksamhet. Dessa länder kan sakna motsvarande dataskyddslagar som landet där spelarna får tillgång till produkterna eller, vid överföringar där europeisk lag gäller, kan sakna beslut om adekvat skydd av EU-kommissionen.  Ett beslut om adekvat skydd är ett beslut som fattas av EU-kommissionen för att slå fast att ett tredje land tillhandahåller en jämförbar nivå av skydd för personuppgifter med den i EU, genom dess inhemska lagstiftning eller internationella åtaganden.

I de fall där SEGA överför personuppgifter kommer de att sträva efter att ta hänsyn till eventuella tillämpliga rättsliga skyldigheter som är relevanta för överföringar av personuppgifter.  I de fall där personuppgifter överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer de att, i frånvaro av ett beslut om adekvat skydd från EU-kommissionen gällande destinationslandet, sträva efter att förlita sig på lämpliga skyddsåtgärder, som standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen relevanta för överföringar av personuppgifter mellan personuppgiftsansvariga eller mellan en personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde (se http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).

5. Säkerhet och datalagring 

Databasen består av uppgifter om fotbollsproffs för alla aktuella och tidigare versioner av produkterna, som omfattar alla versioner av spelserien Football Manager.

Vi lägger stor vikt vid de åtgärder vi vidtar, inklusive fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder, för att skydda din information och databasen från otillåten åtkomst och mot olaglig bearbetning, oavsiktlig förlust, förstörelse och skada.

Dina personuppgifter kommer att lagras av oss under produkternas fullständiga kommersiella livstid och kan lagras efter detta för att säkerställa den fortsatta korrektheten hos uppgifterna i databasen. Lagringen av dessa uppgifter hjälper oss också att skapa referensvärden för särskilda milstolpar och prestationer i spelet, vilket omfattar ”dyraste transfer” eller ”bästa målskytt” under en viss tidsperiod. 

Vi kommer även att lagra dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och skyldigheter, vilket kan omfatta lagring nödvändig för att uppfylla våra skatteredovisningskrav, samt tiden som krävs för att genomdriva de relevanta tjänstevillkoren, eventuella krav på utfasning av spelet eller för att identifiera, utfärda eller lösa rättsprocesser.  

Vi kan lagra bevis på din framförda invändning mot behandling av dina personuppgifter med syftet att säkerställa att vi fortsatt kan uppfylla dina önskningar om att inte kontakta dig ytterligare under tidsperioden för din invändning.

Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att försöka förstöra eller permanent avidentifiera personuppgifter när vi inte längre har behov för denna information av affärsmässiga eller lagliga syften. 

Mer information om att utnyttja dina rättigheter gällande våra databehandlingsaktiviteter finns nedan i avsnittet om dina val och rättigheter. 

6. Dina val och rättigheter

Samtidigt som SI är mycket noggranna med att verifiera uppgifternas korrekthet och vidtar stränga säkerhetsåtgärder för att skydda dessa uppgifter, har fotbollsproffs rätten att be oss att:

(i) korrigera uppgifterna
(ii) upphöra med behandling av uppgifterna i databasen
(iii) tillhandahålla uppgifterna i ett vanligt förekommande elektroniskt format (eller tillhandahålla uppgifterna i det formatet till en tredje part i de fall där det är möjligt)
(iv) radera uppgifterna ur databasen, samt
(v) begränsa behandling av uppgifterna.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta SI på följande e-postadress: dpo@sega.co.uk.

Om du fortsatt inte är nöjd med svaret du erhåller kan du även hänskjuta ärendet till din integritetsskyddsmyndighet (se http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm).

7. Dina frågor och så kontaktar du oss

Om du har frågor eller kommentarer gällande denna policy eller våra rutiner kan du kontakta oss:

Via e-post: help@sega.co.uk
Via telefon: +44 845 301 5502
Via brev: 
SEGA Europe Limited
27 Great West Road
Brentford
Middlesex
TW8 9BW
Storbritannien

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@sega.co.uk.

JOIN THE SQUAD
GET REWARDED

Sign up for FMFC to get exclusive feature drops and game updates, personalised content, plus member-only rewards and incentives.

Already a member? Sign in now