Wstęp

SEGA Europe Limited, jej podmioty zależne i stowarzyszone, w tym Sports Interactive Limited („SI”) (łącznie zwane „SEGA”) dokładają wszelkich starań, aby chronić prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. SI gromadzi różnego rodzaju informacje na temat podmiotów danych, które trafiają do bazy danych („Baza danych”) przeznaczonej dla serii gier SCR: Soccer Club Rivals oraz Football Manager publikowanych w różnych formatach, w tym na urządzenia mobilne i konsole (łącznie zwanych dalej „Produktami”), jeżeli podmiot danych jest osobą zawodowo związaną z piłką nożną, będąc między innymi piłkarzem, managerem, sędzią, trenerem lub członkiem personelu klubu piłkarskiego („Osoba Zawodowo związana z Piłką Nożną”). 

Jeżeli podmiot danych jest Osobą Zawodowo związaną z Piłką Nożną, a jednocześnie konsumentem i użytkownikiem Produktów, powinien zapoznać się również z Polityką Prywatności SEGA, która zawiera szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wykorzystania przez SEGA danych osobowych użytkownika w związku z Produktami oraz innymi produktami SEGA: http://www.sega.co.uk/Privacy

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe Osób Zawodowo związanych z Piłką Nożną, które trafiają do Bazy Danych, a także definiuje prawa, jakie przysługują Osobom Zawodowo związanym z Piłką Nożną w związku z ich danymi. 

Administrator danych jest odpowiedzialny za gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych. W celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, administratorem danych jest SI. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Pytania i sposoby kontaktu” niniejszej polityki prywatności. 

Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji niniejszej polityki prywatności poprzez wprowadzanie zmian i modyfikacji dotyczących zawarcia danych w Bazie Danych i/lub korzystania z Produktów. Data wejścia w życie podana powyżej jest datą, od której obowiązuje aktualna polityka prywatności. 

1. Gromadzone informacje 

Baza Danych zawiera dane na temat rzeczywistych Osób Zawodowo związanych z Piłką Nożną, działających na całym świecie, umożliwiając kompleksowe prezentowanie prawdziwych wydarzeń związanych z piłką nożną. Baza Danych zawiera imiona i nazwiska Osób Zawodowo związanych z Piłką Nożną, a także ich cechy charakterystyczne, zachowania i wizerunek związane z ich karierą w świecie rzeczywistym.

W szczególności, SEGA gromadzi poniższe rodzaje danych osobowych odnośnie do każdej z Osób Zawodowo związanych z Piłką Nożną:

 • Imię i nazwisko.
 • Data urodzenia.
 • Wiek.
 • Narodowość.
 • Pochodzenie etniczne.
 • Fotografia twarzy.
 • Informacje na temat klubu sportowego, z którym związana jest taka Osoba, w tym typ kontraktu, data wygaśnięcia, drużyna i statystyki dotyczące gry.
 • Szacunkowe wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie tygodniowe i przyznane premie.
 • Cechy fizyczne takie jak kolor włosów, wzrost, waga i typ sylwetki.
 • Historia medyczna (wyłącznie w zakresie kontuzji lub chorób, które uniemożliwiały graczowi uczestniczenie w meczach) w publicznie dostępnym zakresie, zazwyczaj dzięki informacjom ogłaszanym publicznie przez Osoby Zawodowo związane z Piłką Nożną lub ich przedstawicieli.
 • Różnego rodzaju cechy techniczne, psychologiczne i fizyczne w zakresie dotyczącym pracy i wyników osiąganych przez Osobę Zawodowo związaną z Piłką Nożną.

(łącznie zwane „Danymi”).
 

2. W jaki sposób gromadzimy informacje 

Dane gromadzone są za pośrednictwem sieci skautingowej SI oraz zespołu analitycznego (łącznie zwanych „Siecią”).  Sieć gromadzi Dane na trzy sposoby: (i) poprzez obecność na meczach piłki nożnej, gdzie Osoby Zawodowo związane z Piłką Nożną są obserwowane i oceniane, (ii) korzystając z publicznie dostępnych informacji, np. w gazetach, programach dotyczących piłki nożnej, na stronach tematycznych, stronach ogólnych dotyczących piłki nożnej, w programach TV (w tym oświadczenia publikowane przez Osoby Zawodowo związane z Piłką Nożną), oraz (iii) dzięki relacjom SI z osobami trzecimi, takimi jak kluby, ligi i związki piłkarskie.

3. W jaki sposób wykorzystujemy informacje 

Po zgromadzeniu Danych przez Sieć i zweryfikowaniu ich dokładności, wewnętrzny zespół analityczny Sieci sprawdza Dane oraz źródła ich pochodzenia. Subiektywne zestawy ocen obejmujące cechy fizyczne, psychiczne i techniczne Osób Zawodowo związanych z Piłką Nożną tworzone są przez długie okresy czasu, zapewniając wygenerowanie pełnego profilu. Po zweryfikowaniu Danych, są one dodawane do Bazy Danych, aby zapewnić użytkownikom naszych Produktów realistyczną i kompleksową rozrywkę w zakresie zarządzania drużynami piłkarskimi. W ramach naszych produktów przetwarzamy wszystkie zwykłe kategorie Danych zgodnie z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami komercyjnymi. Przetwarzamy dane medyczne zgodnie z zasadą, że takie informacje są publicznie udostępniane przez podmioty danych, a także dane dotyczące pochodzenia etnicznego dla celów statystycznych.

Dodatkowo, Osoby Zawodowo związane z Piłką Nożną oceniane są przez Sieć w ponad 30 kategoriach w oparciu o umiejętności techniczne (np. dryblowanie i rzuty rożne), cechy psychiczne (np. agresywność i podejmowanie decyzji) oraz cechy fizyczne (np. równowaga i zwinność). Powyższe oceny mają na celu odzwierciedlenie umiejętności Osób Zawodowo związanych z Piłką Nożną, ale SI i SEGA nie składają żadnych gwarancji ani oświadczeń w zakresie dokładności takich ocen.

Celem uniknięcia nieporozumień, w miarę osiągania postępów w naszych grach, określone informacje dotyczące Osób Zawodowo związanych z Piłką Nożną mogą zmieniać się ze względu na działania i wybory gracza, dzięki zastosowaniu algorytmu prawdopodobieństwa wprowadzonego do gry w celu zapewnienia realistycznej rozgrywki. Więcej informacji na temat technologii sztucznej inteligencji wykorzystywanej przez SI można uzyskać kontaktując się z nami pod adresem dpo@sega.co.uk

4. Kiedy udostępniamy informacje

Możemy udostępniać dane osobowe Osób Zawodowo związanych z Piłką Nożną:

 • Konsumentom naszych Produktów. Baza Danych zapewnia informacje wykorzystywane w naszych Produktach, dlatego też dane osobowe udostępniane są naszym klientom, kiedy korzystają z Produktów.  
 • Spółkom z grupy SEGA (co oznacza nasze spółki zależne i dominujące, jednostkę dominującą najwyższego szczebla oraz jej podmioty zależne i stowarzyszone), które działają w naszym imieniu w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności. 
 • Osobom trzecim w celu realizacji różnego rodzaju działań i usług związanych z Produktami w naszym imieniu. Powyższe obejmuje udostępnianie Produktów naszym zewnętrznym kontrahentom (takim jak Google, Nintendo i Microsoft) w celu udostępniania naszych treści konsumentom Produktów na odpowiednich platformach.
 • Wybranym partnerom zewnętrznym w ramach sektora sportowego (np. klubom piłkarskim i spółkom zajmującym się analizowaniem danych), dzięki czemu mogą wykorzystywać Bazę Danych dla potrzeb skautingu i rozwoju drużyn, a także analizowania i przewidywania wyników piłkarzy i drużyn. 

Możemy również udostępniać dane osobowe Osób Zawodowo związanych z Piłką Nożną w następujących sytuacjach:

 • Jeżeli nasza firma przystąpi do spółki joint venture, przejmie, zostanie zbyta lub będzie przedmiotem połączenia z innym przedsiębiorstwem, informacje dotyczące użytkownika mogą zostać przeniesione lub ujawnione spółce docelowej, nowym partnerom biznesowym lub właścicielom, a także ich doradcom. 
 • Możemy wykorzystać takie informacje, jeżeli mamy obowiązek ich ujawnienia w celu zapewnienia zgodności (i/lub jeżeli uważamy, że mamy taki obowiązek) z wymogami prawnymi, wyegzekwowania warunków świadczenia usług lub dowolnej umowy, lub też ochrony naszych praw lub praw osób trzecich. Powyższe obejmuje przekazywanie informacji innym podmiotom i organizacjom takim jak biura informacji kredytowej, organy ścigania lub organy rządowe oraz sądy w związku z dochodzeniami w sprawach karnych, podejrzeniem działania niezgodnego z prawem, zapobieganiem i wykrywaniem oszustw, a także w ramach postępowań sądowych.

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane do innych krajów, w których SEGA lub jej usługodawcy prowadzą działalność. Takie kraje mogą nie stosować przepisów dotyczących ochrony danych równoważnych do przepisów stosowanych przez kraj, w którym użytkownicy korzystają z Produktów, a w przypadku przeniesienia podlegającego przepisom prawa wspólnotowego, mogą nie być objęte decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.  Decyzja w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony to decyzja podjęta przez Komisję Europejską, stwierdzająca, że dany kraj trzeci zapewnia porównywalny stopień ochrony danych osobowych do stosowanego w Unii Europejskiej przy pomocy prawa krajowego lub zobowiązań międzynarodowych.

Jeżeli SEGA przekazuje dane osobowe, dokłada wszelkich starań, aby odbywało się to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przenoszenia danych osobowych.  W przypadku przeniesienia danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w przypadku braku decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony dotyczącej kraju docelowego, SEGA będzie opierać się na odpowiednich środkach zabezpieczających takich jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską w zakresie przeniesienia danych osobowych stosowane pomiędzy administratorami danych lub pomiędzy administratorem danych a procesorem (patrz http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).

5. Bezpieczeństwo i okres przechowywania danych 

Baza Danych zawiera dane Osób Zawodowo związanych z Piłką Nożną dla wszystkich aktualnych i wcześniejszych wersji Produktu, co obejmuje wszystkie wersje gier z serii Football Manager.

Przywiązujemy bardzo dużą wagę do podejmowanych działań oraz środków fizycznych, technicznych i organizacyjnych, jakie stosujemy w celu ochrony danych osobowych oraz Bazy Danych przed nieautoryzowanym dostępem, przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane osobowe Osób Zawodowo związanych z Piłką Nożną przechowywane są przez nas przez okres komercyjnej użyteczności Produktów. Dane osobowe mogą być również przechowywane w późniejszym terminie w celu zapewnienia dokładności informacji zawartych w Bazie Danych. Przechowywanie danych pozwala nam również dodawać określone wydarzenia i osiągnięcia do gier, na przykład „najdroższy transfer” lub „najskuteczniejszy piłkarz” w określonym przedziale czasowym. 

Przechowujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co może obejmować przechowywanie danych niezbędne dla celów sprawozdawczości podatkowej, egzekwowania postanowień warunków świadczenia usług, wymogów dotyczących wycofywania wsparcia dla gier, a także identyfikacji, prowadzenia i rozstrzygania postępowań sądowych.  

Możemy zachować zapis sprzeciwu odnośnie do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu zapewnienia, że nie będziemy kontaktować się z daną osobą w czasie ważności tego sprzeciwu.

Podejmujemy odpowiednie kroki w celu zniszczenia danych lub permanentnego pozbawienia ich elementów pozwalających na identyfikację w momencie, kiedy takie dane nie są potrzebne dla celów biznesowych lub prawnych. 

Więcej informacji na temat wykonywania uprawnień dotyczących przetwarzania danych można znaleźć poniżej. 

6. Uprawnienia użytkownika

SI dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność Danych oraz ich odpowiednią ochronę. Osobom Zawodowo związanym z Piłką Nożną przysługuje prawo do:

(i) zmiany Danych,
(ii) zaprzestania przetwarzania Danych w ramach Bazy Danych,
(iii) otrzymania Danych w ogólnodostępnym formacie elektronicznym (lub żądania przekazania danych w takim formacie osobie trzeciej),
(iv) usunięcia Danych z Bazy Danych, oraz
(v) ograniczenia przetwarzania Danych.

W celu wykonania swoich uprawnień, należy skontaktować się z SI pod poniższy adresem: dpo@sega.co.uk.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących otrzymanej odpowiedzi, sprawę można również przekazać do organu nadzorującego ochronę danych (patrz http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm).

7. Pytania użytkowników i sposoby kontaktu

W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki oraz naszych działań, można się z nami skontaktować w następujący sposób:

E-mailem na adres: help@sega.co.uk
Telefonicznie: +44 845 301 5502
Pisemnie na adres: 
SEGA Europe Limited
27 Great West Road
Brentford
Middlesex
TW8 9BW
Wielka Brytania 

Można również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: dpo@sega.co.uk.

JOIN THE SQUAD
GET REWARDED

Sign up for FMFC to get exclusive feature drops and game updates, personalised content, plus member-only rewards and incentives.

Already a member? Sign in now